Dr. Amit

Medic Pediatru Cluj-Floresti

Termeni şi Condiţii

Conţinutul website-ului www.doctoramit.ro (în continuare, denumite site) este proprietatea exclusivă a entităţii Baichoo D. Meetanand, (în continuare denumită individual, Titularul), persoana fizică independenta, cu sediul în Strada Somesului 5C. Floreşti. Cluj, cod Unic de Identificare 35339434, ce poate fi contactată la adresa de email: admin[at]doctoramit.ro.


Titularii deţin toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţi econtrara. Drepturile Titularilor sunt protejate de legislaţia romana în vigoare.


Site-urile sunt portale web de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale, conţinând şi o secţiune de prezentare a serviciilor oferite şi o platformă de programare online.


Titularii nu sunt şi nu vor fi legal responsabili în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de Titulari, puteţi să vaadresati resprezentantilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de fiecare Titular, la secţiunile de contact dedicate.


Totodată, Titularii nu sunt responsabili în nicio măsură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilo rexterne la care se face trimitere din interiorul site-ului.

 

Titularii îşi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, Titularii îşi rezerva dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate p eacest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbrăcă, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Titularului.

Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Titularului:

  1. Îndepărtarea sau alterarea conţinutului său a insemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conţinutului;
  2. Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau forma, precum şi participarea la transferul, vânzarea ori distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, total sau parţial, din site;
  3. Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.


Orice acţiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-urilor Titularilor sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziţie pepagina feedback sau trimise către adresa admin[at]doctoramit.ro

O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume) precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon şi adresa de e-mail.

După primirea reclamaţiei Titularul va lua imediat măsurile necesare pentru soluţionarea problemei sesizate şi, se angajează ca, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, să trimită un răspuns scris prin una dintre modalităţile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus.

Cookies

Site-ul doctoramit.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta.

Citeşte mai multe despre cookies aici:  https://www.doctoramit.ro/cookies

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Citeşte mai multe despre drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal colectate şi prelucrate prin intermediul site-ului aici: https://www.doctoramit.ro/gdpr-politica-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal/

Termeni şi Condiţii de utilizare a Secţiunii Programare Online

Aceasta pagină este dedicat utilizării de către persoanele fizice în vederea achiziţionării de servicii medicale de specialitate prestate de Baichoo D. Meetanand, în limită şi cu aplicarea prevederilor conţinute în “Condiţiile” de mai jos:

Beneficiar şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

Contract – reprezintă un document electronic, generat ca urmare a completării formularul de Programare Online de către un Utilizator, prin care Utilizatorul transmite către Baichoo D. Meetanand intenţia sa de a achiziţiona servicii de specialitate;

Servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

Prin trimiterea formularul Programare Online, Beneficiarul îşi exprimă acordul să primească facturile prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menţionată în formular.

Contractul de prestări servicii medicale încheiat în aceste condiţii, reprezintă un contract încheiat la distanţă.

Dată la care se transmite programarea online de către Dr. Baichoo Meetanand reprezintă dată încheierii contractului între Baichoo D. Meetanand, Pacient şi, după caz, Utilizator, având ca obiect prestarea serviciilor medicale solicitate.

Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele părţi contractante, a obligaţiilor care le revin.